Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
  • Users Online: 105
  • Home
  • Print this page
  • Email this page
This article has been cited by
1Infiornativity lacrimal fluid interleukins in diagnostics and development of angle-closure glaucoma in elderly subjects
A. M. Chukhraiev,N. M. Agarkov,D. A. Konyaev,E. V. Popova,M. M. Yablokov,A. S. Kulabukhov
Russian Journal of Infection and Immunity.2020;10(4)755
[DOI]
2Diagnosis and prediction of the course of primary open-angle glaucoma by the level of local cytokines
N.M. Agarkov,A.M. Chukhraev,D.A. Konyaev,E.V. Popova
Vestnik oftal'mologii.2020;136(4)94
[DOI]
3The Chinese Glaucoma Study Consortium for Patients With Glaucoma: Design, Rationale and Baseline Patient Characteristics
Hui Zhang,Hongyan Jia,Xiaoming Duan,Liang Li,Hui Wang,Jian Wu,Jianping Hu,Kai Cao,Aiping Zhao,Jing Liang,Jing Song,Chunyan Qiao,Ningli Wang
Journal of Glaucoma.2019;28(11)974
[DOI]
4Potentially inappropriate prescriptions of anticholinergic medications in patients with closed-angle glaucoma
Luis Fernando Valladales-Restrepo,Jorge Enrique Machado-Alba
International Ophthalmology.2020;40(4)803
[DOI]
5Utilization of Outpatient Eye Care Services in Taiwan: A Nationwide Population Study
Chia-An Hsu,Sheng-Huang Hsiao,Min-Huei Hsu,Ju-Chuan Yen
Journal of Ophthalmology.2020;2020(4)1
[DOI]
6Association of interleukin-6 gene polymorphisms and glaucoma: Systematic review and meta-analysis
Chien-Liang Wu,Ya-Ting Yang,Yuan-Hung Wang,Tzu-Yu Lin,I-Chan Lin,Chih-Wei Sung
European Journal of Ophthalmology.2020;2020(4)112067212094019
[DOI]
7Demographic and clinical characteristics of patients with glaucoma in a tertiary eye facility in Ghana
Doreen Nelson-Ayifah,Khathutshelo P. Mashige
African Vision and Eye Health.2020;79(1)112067212094019
[DOI]
8Clinical characteristics, rates of blindness, and geographic features of primary angle-closure disease in hospitals of the Chinese Glaucoma Study Consortium
Hui Zhang,Kai Cao,Hongyan Jia,Liang Li,Jianping Hu,Jing Liang,Jing Song,Hui Wang,Aiping Zhao,Xiaoming Duan,Sujie Fan,Feng Wang,Ying Su,Shaoping Ha,Xuanchu Duan,Jingni Yu,Chunmei Zhao,Guangxian Tang,Yufang Su,Hongying Cai,Jianlu Gao,Yanbing Qu,Peng Lu,Xiaobin Xie,Junhong Zhao,Li Tang,Danyan Liu,Wei Liu,Min Zhang,Aiwu Fang,Bo Qu,Weijia Dai,Hua Zhong,Xueling Zhang,Zuohong Wu,Gang Zhai,Hongbin Lyu,Lin Xie,Haijun Li,Yajuan Zheng,Ning Li,Kaijun Li,Guijun Xie,Hongbo Qu,Jinqiang Yu,Liang Liang,Min Zhu,Xuemei Wang,Xiang Ma,Liuzhi Zeng,Xuyang Liu,Yong Zhang,Yuyan Zhang,Fanglei Yu,Yihua Zhu,Sumian Cheng,Min Yu,Jingmin Li,Yinong Zhang,Ping Liu,Zhihong Wu,Xiuzhi Zhang,Debbie Kuo,Ningli Wang,Chunyan Qiao
Canadian Journal of Ophthalmology.2021;79(1)112067212094019
[DOI]
9Chi-Ju-Di-Huang-Wan protects rats against retinal ischemia by downregulating matrix metalloproteinase-9 and inhibiting p38 mitogen-activated protein kinase
Ji-Min Cheng,Xiao-Qian Liu,Jorn-Hon Liu,Wynn Hwai-Tzong Pan,Xiu-Mei Zhang,Lei Hu,Hsiao-Ming Chao
Chinese Medicine.2016;11(1)112067212094019
[DOI]
10Argon Laser Peripheral Iridoplasty and Argon Laser Pupilloplasty: Alternative Management for Medically Unresponsive Acute Primary Angle Closure
Wenkai Zhou,Fangkun Zhao,Dong Shi,Majida Qadri,Lingfeng Jiang,Liwei Ma
Journal of Ophthalmology.2019;2019(1)1
[DOI]
11Argon Laser Peripheral Iridoplasty and Argon Laser Pupilloplasty: Alternative Management for Medically Unresponsive Acute Primary Angle Closure
Hsiao-Ming Chao,Wen-Jin Chao,Ing-Ling Chen
Journal of Ophthalmology.2017;2019(1)1
[DOI]
12MicroRNA-141-3p inhibits retinal neovascularization and retinal ganglion cell apoptosis in glaucoma mice through the inactivation of Docking protein 5-dependent mitogen-activated protein kinase signaling pathway
Li-Qiong Zhang,Hao Cui,Yong-Bin Yu,Huan-Qi Shi,Yuan Zhou,Mei-Jiao Liu
Journal of Cellular Physiology.2019;234(6)8873
[DOI]
13Genetically Encoded Calcium Indicators for In Situ Functional Studies of Corneal Nerves
Matthew T. McPheeters,Brecken J. Blackburn,William J. Dupps,Andrew M. Rollins,Michael W. Jenkins
Investigative Opthalmology & Visual Science.2020;61(13)10
[DOI]

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal